Regulamin

FIZJOTERAPIA MAZUR BOGUSŁAW MAZUR
ul. Cegielniana 34/12u 35-310 Rzeszów
REGON: 180558366, NIP: 813-335-66-16
Numer KRS: 0576450

 

§ 1

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • fizjoterapeutów, terapeutów manualnych, chiropraktyków,
 • lekarzy,
 • studentów fizjoterapii (min po licencjacie).

Regulamin Obowiązuje w lokalizacjach Rzeszów, Lublin, Częstochowa, gdzie Prowadzący jest współorganizatorem szkoleń, w pozostałych lokalizacjach Regulamin szkoleń dostępny jest na stronach organizatorów.

 § 2

 1. Zgłoszenie na szkolenie odbywa się przy pomocy wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia on-line ze strony www.szkolenia-mazur.pl/szkolenia-kursy. Przesłany formularz jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez prowadzącego szkolenie oraz organizatora w zakresie i celu niezbędnym do realizacji usługi szkoleniowej. Kursant wyraża tym samym zgodę na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w tym na podany adres e-mail.Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda w postaci akceptacji regulaminu (wysłaniu zgłoszenia). Odbiorcami danych mogą być osoby upoważnione, przedmioty przetwarzające (biuro rachunkowe) oraz administrator. Kursant ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Kursant ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu, przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny tj. do czasu wykonania umowy/usługi lub do ew. odwołania zgody lub przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń lub też w zakresie niezbędnym dla prowadzenia rachunkowości.
 2. Kursant zapisując się na szkolenie, decyduje się na uczestnictwo we wszystkich modułach szkolenia, co zobowiązuje go do ich opłacenia.

 § 3

 1. W celu zakwalifikowania się na kurs należy uiścić zadatek.  Po zaksięgowaniu środków oraz przesłaniu wymaganych dokumentów uprawniających do przystąpienia do szkolenia (scan dyplomu ukończenia studiów) zgłaszający zostanie wpisany na listę uczestników i otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie zakwalifikowania się na kurs. Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę uczestników od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na kurs.
 2. Wpłaty  za pierwszy moduł należy dokonać najpóźniej na 6 tygodni przed jego rozpoczęciem. Opłatę za kolejne moduły należy wpłacić najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem poszczególnych modułów.
 3. Kursant może zrezygnować z kursu najpóźniej na 6 tygodni przed jego rozpoczęciem. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Organizatora kursant może zrezygnować z kursu w późniejszym terminie wskazując osoby na swoje miejsce, która następnie ten kurs opłaci. W innym przypadku zadatek oraz wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi a kursant zobowiązuje się do zapłaty za pozostałe moduły kursu.
 4. Zadatek lub kolejne dokonane wpłaty podlegają zwrotowi tylko w przypadku otrzymania przez kursanta od organizatora informacji o braku możliwości uczestnictwa w kursie z powodu zbyt dużej ilości zgłoszeń.
 5. Poza wyżej wymienionymi wypadkami, nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat, wyjątkiem jest odwołanie kursu.
 6. Liczba miejsc jest ograniczona. O miejscu na liście uczestników decyduje kolejność wpłat.
 7. Po zamknięciu listy uczestników istnieje możliwość wpisania potencjalnego kandydata na listę rezerwową, a w przypadku rezygnacji lub też skreślenia którejś z osób zakwalifikowanych – zakwalifikowania na listę uczestników.
 8. Niedotrzymanie terminów wpłat, bądź nieprzesłanie wymaganych dokumentów skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

 § 4

 1. W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat/zgłoszeń na 7 dni przed rozpoczęciem kursu lub w przypadku zdarzeń losowych (w szczególności choroba prowadzącego szkolenie, awarie uniemożliwiające korzystanie z sali szkoleniowej) lub innych niezależnych od organizatora przyczyn, organizator ma prawo odwołać kurs lub przełożyć termin kursu bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony kursantów.
 2.  Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej ani żadnej innej odpowiedzialności za poniesione przez uczestników koszty związane z podróżą i rezerwacjami poczynionymi przez uczestników, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca kursu czy płatności związane z zakwaterowaniem).
 3. W przypadku odwołania kursu, wysyłana jest drogą mailową do uczestnika informacja dotycząca tego faktu. Następnie kursant wybiera formę rozliczenia z organizatorem (możliwy zwrot wpłaty, przeniesienie wpłaty na inny termin tego samego kursu, lub inne miejsce kursu). Kursant zobligowany jest poinformować drogą mailową organizatora o sposobie rozliczenia.

 § 5

 1. Kursant wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć i filmów zrobionych podczas szkolenia w którym uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na stronie www.szkolenia-mazur.pl i w materiałach marketingowych organizatora i prowadzącego kurs.
 2. Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu szkolenia przez jego uczestników, dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą prowadzącego szkolenie. Zakazane jest rozpowszechnianie treści, przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych w jakiejkolwiek formie.
 3. W przypadku naruszenia ust. 2 Uczestnik szkolenia zapłaci Prowadzącemu szkolenie karę umowną w wysokości 100.000,00 zł (stu tysięcy złoty) za każde naruszenie. Prowadzący szkolenie może dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną.
 4. Gdy zadatek jest zwracany kursantowi w sytuacjach opisanych w umowie, w tym w przypadku odwołania kursu przez organizatora, kursant nie może żądać jego zwrotu w podwójnej wysokości a jedynie w wysokości w jakiej został wpłacony.

 § 6

 1. W ramach ceny szkolenia organizator zapewnia udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz w przerwach między wykładami poczęstunek.
 2. Organizator nie zapewnia dojazdu oraz zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.

 § 7

 1. Kursant jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu szkolenia, w trakcie i po zakończeniu kursu.

§ 8

 1. Przeciwwskazania do uczestnictwa w kursie:
  • ciąża w każdym stadium zaawansowania
  • istnienie innych przeciwwskazań zdrowotnych, a w szczególności ograniczeń w aparacie ruchowym, które uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają pracę fizjoterapeutyczną (zwłaszcza mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów).
 2. Uczestniczki w ciąży oraz pozostali uczestnicy biorą udział w kursach i szkoleniach na własną odpowiedzialność.

§ 9

1. W przypadku niemożności rozwiązania sporu na tej drodze strony poddają taki spór pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla organizatora.

2. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszego Regulaminu, strony będą starały się rozwiązać polubownie.

Trzy proste kroki do skorzystania z naszych kursów i szkoleń
dla fizjoterapeutów oraz osteopatów

Trzy proste kroki do skorzystania z naszych kursów i szkoleń

01

Etap I - Kręgosłup - osteopatyczna diagnostyka i Leczenie

4 moduły

zobacz więcej >
02

Etap 2 - Stawy Obwodowe osteopatyczna diagnostyka i leczenie

4 moduły

zobacz więcej >
03

Etap 3 - Terapia Trzewna, Integracja Osteopatyczna, Palpacja

każdy po 2 moduły

zobacz więcej >
KURSY
Lublin
22.01.2024
Moduł I: 22.01-24.01.2024
Moduł II: 05.04-07.04.2024
Moduł III: 17.05-19.05.2024
Moduł IV: 14.06-16.06.2024
zapisz sie
Kursy On-Line gratis+
KURSY
Poznań
23.02.2024
Moduł I: 23.02-25.02.2024
Moduł II: 25.03-27.03.2024
Moduł III: 10.05-12.05.2024
Moduł IV: 21.06-23.06.2024
zapisz sie
Kursy On-Line gratis+
KURSY
Warszawa
07.06.2024
Moduł I: 07.06-09.06.2024
Moduł II: 12.07-14.07.2024
Moduł III: 16.08-18.08.2024
Moduł IV: 13.09-15.09.2024
zapisz sie
KURSY
Lublin
27.09.2024
Moduł I: 27.09-29.09.2024
Moduł II: 18.10-20.10.2024
Moduł III: 08.11-10.11.2024
Moduł IV: 02.12-04.12.2024
zapisz sie
KURSY
Częstochowa
30.08.2024
Moduł I: 30.08-01.09.2024
Moduł II: 04.10-06.10.2024
Moduł III: 22.11-24.11.2024
Moduł IV: 17.01-19.01.2025
zapisz sie
KURSY
Warszawa
22.03.2024
Moduł I: 22.03-24.03.2024
Moduł II: 19.04-21.04.2024
zapisz sie
KURSY
Częstochowa
20.12.2024
Moduł I: 20.12-22.12.2024
Moduł II: 24.01-26.01.2025
zapisz sie
KURSY
Warszawa
27.05.2024
Moduł I: 27.05-29.05.2024
Moduł II: 12.07-14.07.2024
zapisz sie
KURSY
Rzeszów
06.09.2024
Moduł I: 06.09-09.09.2024
Moduł II: 08.11-10.11.2024
zapisz sie
Nasi instruktorzy

Nasi instruktorzy

Współzałożyciel i dyrektor programowy STILL Academy of Osteopathy, gdzie odpowiada za całokształt programu nauczania oraz dobór nauczycieli prowadzących. Były wykładowca w szkole osteopatii Flanders International College of Osteopathy oraz były wykładowca na wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Uznany autorytet w dziedzinie Osteopatii i Fizjoterapii w Polsce, wyszkolił i wykształcił ponad 7000 fizjoterapeutów z całego kraju. 
Konsultuje i leczy Pacjentów z całej Polski oraz specjalizuje się w przypadkach "nie do wyleczenia", które już niejednokrotnie udało się wyleczyć.

 

Od kilkunastu lat prowadził prywatny gabinet osteopatii i fizjoterapii, który przekształcił w prywatną wilospecjalistyczną klinikę - Humanicus Clinic, w której zatrudnia ponad 60 specjalistów medycyny, osteopatii i fizjoterapii.

 

Instruktor licznych autorskich kursów i szkoleń z terapii manualnej oraz osteopatii. Naucza także na podyplomowych szkoleniach dla Osteopatów – Mastercourse.


Z upodobaniem studiuje klasyczne nauki ojca osteopatii A.T Stilla oraz nieustannie doskonali swoją wiedzę z anatomii, neurofizjologii czy biochemii. Jest zdania, że doskonały Osteopata kształci i doskonali swoją wiedzę i umiejętności przez całe życie.

Uczestnik ponad stu szkoleń z zakresu osteopatii i medycyny manualnej. Współpracuje z licznymi klubami i sekcjami sportowymi, będąc czesto osobą decyzyjną o rodzaju i sposobie leczenia zachowawczego. Leczy na codzień Mistrzów Świata, Europy, Rekordzistów Polski, uczestników kadry Olimpijskiej,czy reprezentantów Polski w takich dysyplinach jak siatkówka, lekkoatletyka, koszykówka, piłka nożna, sporty walki, tenis, czy narciarstwo.

 

Prywatnie - fan motoryzacji i ciężkiej muzyki. 

Jakub Nowakowski jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, kierunek – Fizjoterapia. Dodatkowo ukończył szereg szkoleń doskonalących oraz podnoszących umiejętności, aby jeszcze skuteczniej i szybciej pomagać swoim pacjentom. Zafascynowany osteopatią podjął naukę na FICO Polska. Pięcioletni proces kształcenia został zwieńczony uzyskaniem tytułu Dyplomowanego Osteopaty.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, by jeszcze skuteczniej pomagać swoim pacjentom we własnym gabinecie, który prowadzi od 10 lat. Zafascynowany relacjami i wzajemnym wpływem wielu układów ludzkiego ciała na siebie, od 5 lat asystuje Bogusławowi Mazurowi na szkoleniach „Kręgosłup – Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie” oraz „Stawy Obwodowe - Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie”

Jakub jest współprowadzącym nauczycielem kursu „Kręgosłup – Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie”.

Fizjoterapeuta i osteopata. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na Wydziale Fizjoterapii. Student 4 roku Medycyny Osteopatycznej na Akademii Osteopatii w Krakowie. Od 5 lat asystent oraz organizator autorskich szkoleń Bogusława Mazura z zakresu diagnostyki i leczenia kręgosłupa oraz stawów obwodowych w Rzeszowie i Lublinie.

Uczestnik licznych kursów z zakresu medycyny manualnej i osteopatii. Na co dzień przyjmuje pacjentów w gabinecie Mazur Osteopatia i Fizjoterapia. W swojej pracy zwraca szczególną uwagę na kształtowanie świadomości zdrowotnej pacjentów. Prywatnie miłośnik gór, książek i gotowania.

Marcin jest współprowadzącym kurs „Stawy Obwodowe- Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie”

Fizjoterapeuta, dyplomowany terapeuta manualny oraz osteopata. Od Kilkunastu lat nieustannie kształci się i zdobywa doświadczenie w Polsce oraz za granicą. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku fizjoterapia, po studiach uczestniczył w licznych kursach doszkalających, a następnie ukończył 5-letni kurs w koncepcji Kaltenborn-Evjent zdobywając tytuł ortopedycznego terapeuty manualnego (OMT) oraz Flanders International College of Osteopathy, otrzymując z wyróżnieniem tytuł dyplomowanego osteopaty(D.O.), gdzie następnie w latach 2015 - 2017 był asystentem (FICO Polska).

Ukończył kilkadziesiąt osteopatycznych szkoleń podyplomowych MasterCourse. Od 6 lat zajmuje się pacjentkami w ciąży w Centrum Medycznym Żelazna przy szpitalu św. Zofii w Warszawie zaliczanym do najlepszych i najnowocześniejszych jednostek w kraju, jednocześnie prowadzi własną praktykę osteopatyczną w centrum Warszawy.

Bartek jest prowadzącym i współprowadzącym Szkolenia:

 • Palpacja Osteopatyczna
 • Osteopatyczna diagnostyka i leczenie Kobiet w Ciąży.
 • Integracja osteopatyczna.

Dominik Wrotniak jest absolwentem Flanders International Collage of Osteopathy, Ukończył także JWCCO - John Werhnam Collage of Classical Osteopathy w Maidstone w Anglii. Posiada tytuł FSCCO (Fellowship of Sutherland Cranial College of Osteopathy). Jest jedynym osteopatą z Europy Wschodniej, który przeszedł cała ścieżkę edukacyjną SCCO (Sutherland College of Osteopathy)

Przez wiele lat pracował dla Polskiego Związku Niepełnosprawnych START, Pracując ze sportowcami i przygotowując ich do imprez rangi Mistrzostw Świata iIgrzysk Olimpijskich w Atenach, Vancouver. Uczestnik misji medycznej na Olimpiadzie Pekin 2008

Dominik poprowadzi szkolenie HVLA - Manipulacji krótkodźwigniowych wg. Laurie Hartmana - Twórcy koncepcji manipulacji krótkdźwigniowych. 

Fabian jest Absolwentem Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Obecnie kończy edukację osteopatyczna w w Flanders International College of Osteopathy w filią z Warszawie, gdzie po 5 latach studiów broni pracy dyplomowej na Dyplomowanego Osteopatę (D.O.). Aktywny uczestnik kilkunastu zaawansowanych szkoleń z zakresu terapii manualnej. Nieustannie podnosi swoją wiedzę i umiejetności, by jak najszybciej móc skutecznie pomagać swoim pacjentom. Fizjoterapii poświęca każdą wolną chwilę. 

Fabian jest Asystentem Bogusawa Mazura na szkoleniach:

 • Kręgosłup - Osteopatyczna diagnostyka i Leczenie 
 • Stawy Obwodowe - osteopatyczna diagnostyka i leczenie
 • Terapia Trzewna