REGULAMIN

§ 1

Szkolenie przeznaczone jest dla:
– fizjoterapeutów, terapeutów manualnych, chiropraktyków,
– lekarzy,
– studentów fizjoterapii (min po licencjacie).
Regulamin Obowiązuje w lokalizacjach Rzeszów, Lublin, Częstochowa, gdzie Prowadzący jest współorganizatorem szkoleń, w pozostałych lokalizacjach Regulamin szkoleń dostępny jest na stronach organizatorów.

 § 2

 1. Zgłoszenie na szkolenie odbywa się przy pomocy wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia on-line ze strony www.szkolenia-mazur.pl/zgłoszenia. Przesłany formularz jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez prowadzącego szkolenie oraz organizatora w zakresie i celu niezbędnym do realizacji usługi szkoleniowej. Kursant wyraża tym samym zgodę na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w tym na podany adres e-mail.Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda w postaci akceptacji regulaminu (wysłaniu zgłoszenia). Odbiorcami danych mogą być osoby upoważnione, przedmioty przetwarzające (biuro rachunkowe) oraz administrator. Kursant ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Kursant ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu, przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny tj. do czasu wykonania umowy/usługi lub do ew. odwołania zgody lub przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń lub też w zakresie niezbędnym dla prowadzenia rachunkowości.
 2. Kursant zapisując się na szkolenie, decyduje się na uczestnictwo we wszystkich modułach szkolenia, wpłacając wskazaną zaliczkę. Zaliczka ta jest zaliczana na poczet poszczególnych modułów szkolenia. W przypadku wcześniejszej rezygnacji ze szkolenia zaliczka nie podlega zwrotowi.
 3. W wyjątkowych, uzasadnionych okolicznościach jest możliwość zmiany terminu modułu i lokalizacji kursu na inną edycję.

 § 3

 1. Po wpłaceniu całej kwoty za pierwszy moduł (zaksięgowania wpłaty na koncie organizatora) oraz przesłaniu wymaganych dokumentów uprawniających do przystąpienia do szkolenia (scan dyplomu ukończenia studiów) zgłaszający zostanie wpisany na listę uczestników i otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie zakwalifikowania się na szkolenie. Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę uczestników od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.
 2. Całość kwoty za pierwszy moduł należy dokonać najpóźniej na 6 tygodni przed jego rozpoczęciem. Opłatę za kolejne moduły należy wpłacić najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem poszczególnych modułów.
 3. Liczba miejsc jest ograniczona. O miejscu na liście uczestników decyduje kolejność wpłat.
 4. Po zamknięciu listy uczestników istnieje możliwość wpisania potencjalnego kandydata na listę rezerwową, a w przypadku rezygnacji lub też skreślenia którejś z osób zakwalifikowanych – zakwalifikowania na listę uczestników.
 5. Niedotrzymanie terminów wpłat, bądź nieprzesłanie wymaganych dokumentów skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

 § 4

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu, z zastrzeżeniem, że rezygnacja wymaga złożenia drogą elektroniczną przez uczestnika pisemnego oświadczenia o rezygnacji, której otrzymanie potwierdzi organizator. Faktyczne zaprzestanie uczęszczania na szkolenie, przy nie złożeniu oświadczenia, o którym mowa wyżej nie wywołuje skutków rezygnacji. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że w przypadku nie złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji, uczestnik dalej uczestniczy w kursie lub szkoleniu a wynagrodzenie należne organizatorowi z tego tytułu, na które uczestnik złożył formularz zgłoszeniowy, nie podlega zwrotowi.
 2. Jeżeli rezygnacja złożona została odpowiednio w okresie:
 • do 4 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia – zwrotowi podlega cała wpłacona kwota z potrąceniem na rzecz organizatora kwoty 500,00 zł tytułem kosztów organizacyjnych szkolenia,
 • do 2 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia – zwrotowi podlega 50% wpłaconej kwoty,
 • w okresie krótszym niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia – wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 1. Pozostałą do zwrotu kwotę, po potrąceniu, uczestnik może przenieść na inny dostępny, wskazany przez siebie termin kursu oraz wybraną lokalizację.
 2. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (tzn. L-4), organizator umożliwia uczestnictwo w kursie w innym, wolnym terminie.
 3. Istnieje możliwość wskazania uczestnika zastępczego.
 4. Poza wyżej wymienionymi wypadkami, nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat, wyjątkiem jest odwołanie kursu.

 

§ 5

 1. W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat/zgłoszeń na 5 dni przed rozpoczęciem kursu lub w przypadku zdarzeń losowych (w szczególności choroba prowadzącego szkolenie, awarie uniemożliwiające korzystanie z sali szkoleniowej) lub innych niezależnych od organizatora przyczyn, organizator ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników.
 2. Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej ani żadnej innej odpowiedzialności za poniesione przez uczestników koszty związane z podróżą i rezerwacjami poczynionymi przez uczestników, a które związane są ze szkoleniem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca szkolenia czy płatności związane z zakwaterowaniem).
 3. W przypadku odwołania kursu, wysyłana jest drogą mailową do uczestnika informacja dotycząca tego faktu. Następnie uczestnik wybiera formę rozliczenia z organizatorem (możliwy zwrot wpłaty, przeniesienie wpłaty na inny termin tego samego szkolenia, lub inne miejsce szkolenia). Uczestnik zobligowany jest poinformować drogą mailową organizatora o sposobie rozliczenia.

 § 6

 1. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć i filmów zrobionych podczas szkolenia w którym uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na stronie www.szkolenia-mazur.pl i w materiałach marketingowych organizatora i prowadzącego kurs.
 2. Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu szkolenia przez jego uczestników, dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą prowadzącego szkolenie. Zakazane jest rozpowszechnianie treści, przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych w jakiejkolwiek formie.
 3. W przypadku naruszenia ust. 2 Uczestnik szkolenia zapłaci Prowadzącemu szkolenie karę umowną w wysokości 100.000,00 zł (stu tysięcy złoty) za każde naruszenie. Prowadzący szkolenie może dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną.

 § 7

 1. W ramach ceny szkolenia organizator zapewnia udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz w przerwach między wykładami poczęstunek.
 2. Organizator nie zapewnia dojazdu oraz zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.

 § 8

 1. Uczestnik szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu szkolenia, w trakcie i po zakończeniu szkolenia.

§ 9

 1. Przeciwwskazania do uczestnictwa w kursie:
  – ciąża w każdym stadium zaawansowania.
  – istnienie innych przeciwwskazań zdrowotnych, a w szczególności ograniczeń w aparacie ruchowym, które uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają pracę fizjoterapeutyczną (zwłaszcza mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów).
 2. Uczestniczki w ciąży oraz pozostali uczestnicy biorą udział w kursach i szkoleniach na własną odpowiedzialność.

   § 10

  1. W przypadku niemożności rozwiązania sporu na tej drodze strony poddają taki spór pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla organizatora.

  2. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszego Regulaminu, strony będą starały się rozwiązać polubownie.