REGULAMIN

§ 1

Szkolenie przeznaczone jest dla:
– fizjoterapeutów, terapeutów manualnych, chiropraktyków,
– lekarzy,
– studentów fizjoterapii (min po licencjacie).
Regulamin Obowiązuje w lokalizacjach Rzeszów, Lublin, Częstochowa, gdzie Prowadzący jest współorganizatorem szkoleń, w pozostałych lokalizacjach Regulamin szkoleń dostępny jest na stronach organizatorów.

 § 2

 1. Zgłoszenie na szkolenie odbywa się przy pomocy wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia on-line ze strony www.szkolenia-mazur.pl/zgłoszenia. Przesłany formularz jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez prowadzącego szkolenie oraz organizatora w zakresie i celu niezbędnym do realizacji usługi szkoleniowej. Kursant wyraża tym samym zgodę na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w tym na podany adres e-mail.Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda w postaci akceptacji regulaminu (wysłaniu zgłoszenia). Odbiorcami danych mogą być osoby upoważnione, przedmioty przetwarzające (biuro rachunkowe) oraz administrator. Kursant ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Kursant ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu, przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny tj. do czasu wykonania umowy/usługi lub do ew. odwołania zgody lub przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń lub też w zakresie niezbędnym dla prowadzenia rachunkowości.
 2. Kursant zapisując się na szkolenie, decyduje się na uczestnictwo we wszystkich modułach szkolenia.

 § 3

 1. W celu zakwalifikowania się na kurs należy uiścić zadatek.  Po zaksięgowaniu środków oraz przesłaniu wymaganych dokumentów uprawniających do przystąpienia do szkolenia (scan dyplomu ukończenia studiów) zgłaszający zostanie wpisany na listę uczestników i otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie zakwalifikowania się na kurs. Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę uczestników od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na kurs.
 2. Wpłaty  za pierwszy moduł należy dokonać najpóźniej na 6 tygodni przed jego rozpoczęciem. Opłatę za kolejne moduły należy wpłacić najpóźniej na 3 tygodnie przed rozpoczęciem poszczególnych modułów.
 3. W przypadku rezygnacji z kursu zadatek nie podlega zwrotowi.
 4. Zadatek lub kolejne dokonane wpłaty podlegają zwrotowi tylko w przypadku otrzymania przez kursanta od organizatora informacji o braku możliwości uczestnictwa w kursie z powodu zbyt dużej ilości zgłoszeń.
 5. W wyjątkowych, uzasadnionych okolicznościach po pozytywnej decyzji organizatora istnieje możliwość wskazania osoby zastępczej na swoje miejsce. W przypadku wskazania osoby zastępczej a następnie dokonania przez tę osobę wpłaty, kursantowi (wedle jego wyboru) zostaną zwrócone dokonane przez niego wpłaty lub przeksięgowane na inny kurs prowadzony przez organizatora
 6. Poza wyżej wymienionymi wypadkami, nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat, wyjątkiem jest odwołanie kursu.
 7. Liczba miejsc jest ograniczona. O miejscu na liście uczestników decyduje kolejność wpłat.
 8. Po zamknięciu listy uczestników istnieje możliwość wpisania potencjalnego kandydata na listę rezerwową, a w przypadku rezygnacji lub też skreślenia którejś z osób zakwalifikowanych – zakwalifikowania na listę uczestników.
 9. Niedotrzymanie terminów wpłat, bądź nieprzesłanie wymaganych dokumentów skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

 § 4

 1. W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat/zgłoszeń na 7 dni przed rozpoczęciem kursu lub w przypadku zdarzeń losowych (w szczególności choroba prowadzącego szkolenie, awarie uniemożliwiające korzystanie z sali szkoleniowej) lub innych niezależnych od organizatora przyczyn, organizator ma prawo odwołać kurs lub przełożyć termin kursu bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony kursantów.
 2.  Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej ani żadnej innej odpowiedzialności za poniesione przez uczestników koszty związane z podróżą i rezerwacjami poczynionymi przez uczestników, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca kursu czy płatności związane z zakwaterowaniem).
 3. W przypadku odwołania kursu, wysyłana jest drogą mailową do uczestnika informacja dotycząca tego faktu. Następnie kursant wybiera formę rozliczenia z organizatorem (możliwy zwrot wpłaty, przeniesienie wpłaty na inny termin tego samego kursu, lub inne miejsce kursu). Kursant zobligowany jest poinformować drogą mailową organizatora o sposobie rozliczenia.

 § 5

 1. Kursant wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć i filmów zrobionych podczas szkolenia w którym uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na stronie www.szkolenia-mazur.pl i w materiałach marketingowych organizatora i prowadzącego kurs.
 2. Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu szkolenia przez jego uczestników, dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą prowadzącego szkolenie. Zakazane jest rozpowszechnianie treści, przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych w jakiejkolwiek formie.
 3. W przypadku naruszenia ust. 2 Uczestnik szkolenia zapłaci Prowadzącemu szkolenie karę umowną w wysokości 100.000,00 zł (stu tysięcy złoty) za każde naruszenie. Prowadzący szkolenie może dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną.
 4. Gdy zadatek jest zwracany kursantowi w sytuacjach opisanych w umowie, w tym w przypadku odwołania kursu przez organizatora, kursant nie może żądać jego zwrotu w podwójnej wysokości a jedynie w wysokości w jakiej został wpłacony.

 § 6

 1. W ramach ceny szkolenia organizator zapewnia udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz w przerwach między wykładami poczęstunek.
 2. Organizator nie zapewnia dojazdu oraz zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.

 § 7

 1. Kursant jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu szkolenia, w trakcie i po zakończeniu kursu.

§ 8

 1. Przeciwwskazania do uczestnictwa w kursie:
  – ciąża w każdym stadium zaawansowania.
  – istnienie innych przeciwwskazań zdrowotnych, a w szczególności ograniczeń w aparacie ruchowym, które uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają pracę fizjoterapeutyczną (zwłaszcza mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów).
 2. Uczestniczki w ciąży oraz pozostali uczestnicy biorą udział w kursach i szkoleniach na własną odpowiedzialność.

§ 9

1. W przypadku niemożności rozwiązania sporu na tej drodze strony poddają taki spór pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla organizatora.

2. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszego Regulaminu, strony będą starały się rozwiązać polubownie.